روزمرگی های مبهم

دختری که دارای یک خواهر دوقولوی نا همسان و یک خواهر کوچک تر از خود است.
انسانی میخواند و در پی کشف انسان درون خود و انسان های بیرون است.
و سعی در قوی سازی افکارش دارد...
آرزویش بنده شدن است!